tictac是什么意思,tictac怎么读 语音:
英音  ['tɪkˌtæk] 
美音  ['tɪkˌtæk] 
tictac 基本解释
n. 滴答声,跳动声
tictac 变化形式
易混淆的单词: TICTAC
中文词源
tictac 用法和例句提示:点击例句中的单词,就可以看到词义解释
提示:点击例句中的单词,就可以看到词义解释